www.euro-projekt.net
biuro@euro-projekt.net

ul. Bujwida 34a/17
50-368 Wrocław
tel./fax 071 / 328 05 50
tel. kom. 0601 41 78 86

Wykonawstwo specjalistycznych robót budowlanych:

 • naprawy, uszczelnienia, wzmocnienia, zabezpieczenia i rozbiórki konstrukcji żelbetowych, murowych i drewnianych, renowacje konstrukcji i elementów zabytkowych
 • wzmacnianie konstrukcji materiałami kompozytowymi (taśmami, matami) z włókien węglowych, szklanych i aramidowych
 • wzmacnianie i uszczelnianie konstrukcji oraz gruntu metodami iniekcyjnymi
 • wzmacnianie konstrukcji stalowymi kablami sprężającymi
 • naprawa żelbetu materiałami: PCC, SPCC, betonem natryskowym (natrysk w technologii na sucho i na mokro)
 • wykonywanie izolacji poziomych techniką iniekcyjną
 • wykonywanie izolacji powierzchniowych (pionowych, powłokowych)
 • wykonywanie zabezpieczeń powierzchniowych (powłoki malarskie nanoszone ręcznie lub natryskowo)
 • wykonywanie wzmocnień powierzchniowych i hydrofobizacji materiałów budowlanych
 • wykonywanie izolacji i tynków renowacyjnych zgodnie z WTA
 • czyszczenie podłoża (beton, kamień, cegła) metodami strumieniowymi (hydropiaskowanie, hydromonitoring)
 • wiercenia w technice diamentowej w konstrukcjach betonowych, żelbetowych i murowych
 • cięcie konstrukcji w technice diamentowej przy użyciu piły ściennej (głębokość pojedynczego cięcia do 50 cm
 • wykonywanie rozbiórek konstrukcji betonowych, żelbetowych i murowych urządzeniami hydraulicznymi
 • renowacje konstrukcji i elementów zabytkowych

Usługi eksperckie i projektowe oraz szkolenia:

 • ekspertyzy oraz oceny stanu technicznego konstrukcji
 • projekty napraw, uszczelnień, wzmocnień i zabezpieczeń budowli
 • projekty i wyceny robót budowlano-montażowych związanych z realizacją obiektów inżynieryjnych
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • roczne oraz pięcioletnie przeglądy budynków
 • badania terenowe i laboratoryjne w zakresie:
  •  badania wytrzymałości na odrywanie betonu, torkretu, zapraw PCC i SPCC oraz powłok metodą „pull-off”
  •  badania wytrzymałości na ściskanie rdzeni betonowych pobranych z odwiertów
  • badania wytrzymałości betonu na ściskanie metodą sklerometryczną
  • badania chemiczne na zawartość soli szkodliwych dla materiałów budowlanych (chlorków, siarczanów, azotanów i azotynów)
  • badania karbonatyzacji betonu
  • pomiary grubości otuliny i kontrola stanu zbrojenia
  • pomiary wilgotności materiałów metodą CM
  • pomiary nasiąkliwości i porowatości materiału
  • badania grubości i przyczepności wypraw i powłok zabezpieczających
  • badania jakości napowietrzenia świeżej mieszanki tynku renowacyjnego wg WTA
  • badania geotechniczne gruntów
 • analizy cieplno-wilgotnościowe budynków
 • analizy komputerowe konstrukcji dotyczące statyki i dynamiki
 • inwentaryzacje, przedmiary i kosztorysy
 • nadzory inwestorskie i uzupełniające
 • usługi konsultingowe w dziedzinie lądowej i wodnej inżynierii budowlanej oraz technologii modyfikowanych materiałów naprawczych i zabezpieczających
 • przygotowanie i zarządzanie realizacją zadań inwestycyjnych w oparciu o procedury FIDIC i ustawę Prawo zamówień publicznych
 • szkolenia i doradztwo techniczne w zakresie stosowania materiałów chemii budowlanej oraz kompozytów z włókien węglowych, szklanych i aramidowych stosowanych do wzmacniania konstrukcji budowlanych i nawierzchni drogowych

Zapraszamy do współpracy